ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ПОЛІТИКУ ТА ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ


Головна мета нашої діяльності — проведення робіт з сертифікації та оцінки відповідності, які відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів, норм та правил, та задовольняють потреби наших заявників, перевищують їх очікування щодо якості обслуговування.

Для досягнення цієї мети ми впровадили систему управління якістю Органу з оцінки відповідності ТОВ «НВО «Донтехсерт» .

Основні принципи політики ООВ у сфері якості спрямовані на реалізацію вимог стандартів ДСТУ ISO 9001-2009, ДСТУ EN 45011-2001, ISO/IEC 17065:2012 та визначають напрям на постійний розвиток і поліпшення системи управління якістю Органу, а саме:

 • неупередженість (недискримінаційність) та об’єктивність;
 • компетентність;
 • відповідальність;
 • відкритість;
 • конфіденційність;
 • реагування на скарги.

Розуміючи важливість неупередженості під час виконання діяльності з оцінки відповідності продукції, управління конфліктом інтересів, гарантування об’єктивності діяльності, керівництво ООВ бере на себе такі зобов’язання:

 • забезпечувати неупередженість та об’єктивність при проведенні робіт з оцінки відповідності;

 • забезпечити усі ресурси, які необхідні для організації сталого функціонування ООВ;

 • всіляко сприяти проведенню робіт з оцінювання таким чином, щоб виконувались вимоги стандартів ISO/IEC 17065:2012, ДСТУ EN 45011-2001 та задовольнялися вимоги замовників (виробників продукції). Не застосовувати процедури таким чином, щоб вони перешкоджали або ускладнювали звернення замовників до ООВ;

 • спрямовувати діяльність персоналу ООВ та субпідрядних організацій таким чином, щоб не ставити під загрозу довіру до результатів оцінки відповідності, нести відповідальність за роботу виконану субпідрядниками;

 • вживати всіляких заходів для захисту співробітників від будь-якого невиправданого внутрішнього і зовнішнього, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може негативно позначитись на якості їхньої роботи;

 • сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи якості та їх попередженню, а також впровадженню необхідних дій для усунення виявлених невідповідностей;

 • не постачати та не розробляти продукцію того типу, який оцінюється;

 • не консультувати замовників щодо методів вирішення питань, які перешкоджають отриманню позитивних результатів оцінки відповідності, на які він претендує;

 • не надавати послуги, які можуть негативно вплинути на конфіденційність, об’єктивність та неупередженість процесів оцінки відповідності продукції;

 • забезпечувати конфіденційність інформації, яка отримана як від замовника так і з інших джерел, ніж сам замовник.

У разі отримання апеляцій, скарг чи виявленні спірних питань, забезпечувати їх об’єктивний та своєчасний розгляд, вирішення порушених питань та усунення причин, які призвели до їх появи. Виконувати рішення, прийняті апеляційною комісією.

Кінцева ціль функціонування ООВ полягає у досягненні визнання замовниками та виробниками продукції результатів робіт з оцінки відповідності, виконаних ООВ.