ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ КЕРІВНИЦТВА ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДОНТЕХСЕРТ»


ООВ ТОВ «НВО «ДОНТЕХСЕРТ» є професійною компетентною організацією, що проводить свою діяльність у сфері сертифікації/оцінки відповідності продукції.

Задля забезпечення належної якості, компетентності, неупередженості та конфіденційності органу сертифікації ми запроваджуємо систему управління якості.

Метою політики у сфері якості органу з оцінки відповідності продукції ТОВ «НВО «ДОНТЕХСЕРТ» (далі — ООВ) є забезпечення проведення робіт з сертифікації/оцінки відповідності продукції у відповідності з правилами, процедурами і положеннями нормативних документів, політики НААУ, демонструючи при цьому високий професіоналізм, об’єктивність, неупередженість, для досягнення впевненості всіх зацікавлених сторін в тому, що продукція, яка осертифікована ООВ, відповідає відповідним вимогам протягом всього терміну дії сертифікації.

Основні принципи політики ООВ у сфері якості спрямовані на реалізацію вимог стандартів ДСТУ ISO 9001-2018, ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 та визначають напрям на постійний розвиток і поліпшення системи управління якістю Органу, а саме:

✔ неупередженість (недискримінаційність) та об’єктивність;

✔ компетентність;

✔ відповідальність;

✔ відкритість;

✔ конфіденційність;

✔ реагування на скарги.

Розуміючи важливість неупередженості під час виконання діяльності з оцінки відповідності продукції, управління конфліктом інтересів, гарантування об’єктивності діяльності, керівництво ООВ бере на себе такі зобов’язання:

 • забезпечувати неупередженість та об’єктивність при проведенні робіт з оцінки відповідності;

 • забезпечити усі ресурси, які необхідні для організації сталого та стабільного
  функціонування ООВ, а саме:

— компетентний персонал, достатній за складом, який включає фахівців, що мають відповідну освіту, пройшли спеціальну підготовку, мають необхідну кваліфікацію та професійний досвід для проведення робіт з оцінки відповідності продукції відповідно до визначених галузей акредитації ООВ;

— організаційну структуру, яка забезпечує проведення робіт з оцінки відповідності на високому організаційно-технічному рівні, чіткий розподіл функцій та повноважень між спеціалістами ООВ;

— актуалізований фонд нормативних документів, які регламентують вимоги до продукції, що закріплені галуззю акредитації, а також організаційно-методичні документи з оцінки відповідності;

— документовані процедури і форми (бланки) документів, які необхідні для проведення робіт з оцінки відповідності;

— технічні ресурси, які включають необхідне обладнання, приміщення та їх інженерне оснащення;

 • всіляко сприяти проведенню робіт з оцінювання таким чином, щоб виконувались вимоги стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 та задовольнялися вимоги замовників (виробників продукції). Не застосовувати процедури таким чином, щоб вони перешкоджали або ускладнювали звернення замовників до ООВ;

 • не втручатися в поточні справи експертних комісій;

 • спрямовувати діяльність персоналу ООВ та субпідрядних організацій таким чином, щоб не ставити під загрозу довіру до результатів оцінки відповідності, нести відповідальність за роботу виконану субпідрядниками;

 • вживати всіляких заходів для захисту співробітників від будь-якого невиправданого внутрішнього і зовнішнього, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може негативно позначитись на якості їхньої роботи;

 • сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи якості та їх попередженню, а також впровадженню необхідних дій для усунення виявлених невідповідностей;

 • не постачати та не розробляти продукцію того типу, який оцінюється;

 • не консультувати замовників щодо методів вирішення питань, які перешкоджають отриманню позитивних результатів оцінки відповідності, на які він претендує;

 • не надавати послуги, які можуть негативно вплинути на конфіденційність, об’єктивність та неупередженість процесів оцінки відповідності продукції;

 • забезпечувати конфіденційність інформації (як працівниками ООВ так і спеціаліст-тами інших організацій, які залучаються до сертифікації), яка отримана як від замовника так і з інших джерел, ніж сам замовник.

У разі отримання апеляцій, скарг чи виявленні спірних питань, забезпечувати їх об’єктивний та своєчасний розгляд, вирішення порушених питань та усунення причин, які призвели до їх появи. Виконувати рішення, прийняті апеляційною комісією.

Кінцева ціль функціонування ООВ полягає у досягненні визнання замовниками та виробниками продукції результатів робіт з оцінки відповідності, виконаних ООВ.